Život a dílo

Doc. RNDr. Jaromír Janka, CSc. se narodil 19. 8. 1908 v Praze do průmyslnické rodiny (otec byl společníkem firmy Janka Radotín). Studium zeměpisu v kombinaci s tělocvikem ukončil na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v roce 1931. Již o rok později byl promován doktorem přírodních věd za disertační práci Železniční síť ČSR z hlediska topografického, kterou vedli profesoři Šalamon a Švambera. Během svého působení na geografickém ústavu na Albertově navázal přátelství a odbornou spolupráci s Karlem Kuchařem. Během války působil jako personální referent středoškolského odboru ministerstva školství, po válce jako středoškolský gymnazijní profesor. V letech 1956-1973 stál v čele Katedry geologie a geografie na Pedagogickém institutu v Praze (později Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy). V roce 1974 odešel do důchodu. Jaromír Janka zemřel 28. 1. 1976 ve věku 67 let.

00 jaromr janka atelierov foto 2 

Jaromír Janka - ateliérové foto

V rámci své bohaté pedagogické, odborné, metodické a publikační činnosti se zabýval mimo jiné kartografickou mapovou a atlasovou tvorbou, zejména ve spolupráci s prof. Karlem Kuchařem. Společně s ním a doc. Ludvíkem Muchou se podílel na vydání díla Celým světem. Spolupracoval také na vydání Československého vojenského atlasu. Významná je také jeho encyklopedická tvorba.

 11 u bratra v dobichovicch srpen 70

U bratra v Dobřichovicích, srpen r. 1970

Díky licenci uzavřené s dědici autorských práv a Mapovou sbírkou mohou být plné texty doc. Jaromíra Janky zpřístupněny online. Jde především o mapy tvořené ve spolupráci s prof. K. Kuchařem. Mapy jsou přísutpné na tomto webu, na samostatném webu profesora Kuchaře nebo v databázi Geobibline.

 

Literatura

MUCHA, Ludvík. Kartograf Jaromír Janka. In: ŠVEJDA, Antonín (ed.). Rozpravy Národního technického muzea v Praze. 1 vyd. Praha: Národní technické muzeum, 2011. ISSN: 0232-0916.

MARTÍNEK, Jiří a Miloslav MARTÍNEK. Kdo byl kdo: Naši cestovatelé a geografové. 1. vyd. Praha: Libri, 1998. s. 219-220. ISBN 80-85983-50-8.

GARDAVSKÝ, Václav. Šedesátiny doc. dr. Jaromíra Janky. Sborník ČSSZ. 1968, roč. 73, s. 160-161. ISSN 0036-5254.